İçeriğe geç

Obez Tip-2 Diyabetiklerde Kardiyometabolik Riskin Inflamatuar Biyobelirteçleri

Barakat et al.

İnflamatuar biyobelirteçler metabolik sendromun ve ilgili bozuklukların erken teşhisi ve spesifik tedavisi için minimal invaziv bir yol sağlar. Bu çalışmanın amacı, obez tip 2 diyabetiklerde kardiyometabolik riskin inflamatuvar biyolojik belirteçlerini araştırmaktır. Çalışma, İsmailia Genel Hastanesi poliklinik polikliniğine 165 kişi katılarak gerçekleştirildi. Ortalama yaşları (50.69 ± 10.15) yıl idi.

Üç gruba ayrıldı; Kontrol grubu 55 obez olmayan, diyabetik olmayan sağlıklı gönüllülerden, 32 erkek ve 23 kadıntan oluşuyordu. Bu çalışmaya iki çalışma grubu dahil edildi: Grup 2, yaş ve cinsiyete göre 55 obez, diyabetik olmayan, 25 erkek ve 30 kadın oluşturdu. Kontrol dahil tüm hastalar klinik öykü alma, vücut kütle indeksinin (BKİ) ölçümü için klinik muayene ile karşılandılar. Açlık kan glikozu, açlık serum insülini, insülin direnci (IR), lipid profili, lipoprotein bandı lipoprotein fosfolipaz A2 ve yüksek yoğunluklu olmayan lipoprotein kolestrol (HDL-C olmayan) araştırmaları yapıldı. Üre, albumin ve kreatinin analizi ve karaciğer fonksiyon testleri yapılarak tam kan sayımı (CBC) alındı. Hemoglobin A1C (HbA1C), serum yüksek duyarlıklı C-reaktif protein (hs-CRP), interlökin-6 (IL-6) ve tümör nekroz faktörü-α (TNF-α) test edildi. Toplam kolesterol, HDL-K olmayan, HDL-C, trigliseridler (TG), düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol (LDL-C), lipoprotein-kolesterol (1.62 ± 0.99, 2.32 ± 1.11), (1.73 ± 1.14, 2.53 ± 1.34) göre anlamlı derecede istatistiksel olarak artmıştı. İnflamatuar biyolojik belirteçler hs-CRP, IL-6 ve TNF-α, ve (1.87 ± 1.09, 2.17 ± 0.89) idi (p <0.01). Homeostatik Model Değerlendirmesi (HOMA) -IR, hs-CRP ve IL-6 arasında belirgin pozitif korelasyon bulundu. HDL ve hs-CRP, IL-6 ve TNF-α ve trigliseridler ile hs-CRP arasında anlamlı bir pozitif korelasyon vardı. Sonuç olarak, bu çalışmada, CRP, IL-6 ve TNF-α, obez Mısır tip 2 diyabetlilerde anlamlı olarak yükselmiş ve insülin direnci, HDL olmayan ve trigliserid ile pozitif korelasyon göstermiştir.

Bu inflamatuar biyolojik belirteçler, yüksek kardiyometabolik riski bulunan obez tip 2 diyabetik hastaların erken tanımlanmasında yardımcı olabilir. Ayrıca, bu biyolojik belirteçler, prognostiklerin sağlanması ve gelecekte potansiyel anti-inflamatuar terapötik yöntemlerin geçerliliği için kritik öneme sahiptir.

ANAHTAR KELİMELER: kardiyometabolik risk, inflamatuar biyolojik belirteçler, insülin direnci, obez tip 2 diyabet

PMID: 29099041

DOI: 10.3390 / medsci5040025

Bu yazıyı paylaş:
Tarih:Orjinal AraştırmaPubmed güncel