İçeriğe geç

Gestasyonel diyabetli kadınların tedavisinde insülin

Gestasyonel diyabetli kadınların tedavisinde insülin

Brown ve ark.

AMAÇ: Gestasyonel diabetes mellitus (GDM), anne ve bebeği için kısa ve uzun vadeli komplikasyonlar ile ilişkilidir. Diyet ve yaşam tarzı müdahaleleri ile önceden belirlenmiş tedavi hedefleri dahilinde kan şekeri konsantrasyonunu koruyamayan kadınlar, anti-diyabetik farmakolojik tedavileri gerektirecektir. Bu derlemede oral anti-diyabetik farmakolojik terapiler, farmakolojik olmayan girişimler ve insülin rejimleri ile karşılaştırıldığında insülinin güvenliliği ve etkinliği araştırılmıştır.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ: Gebelik ve doğum Denemeleri Kayıt Defteri (1 Mayıs 2017), ClinicalTrials.gov, WHO Uluslararası Klinik Araştırmalar Kayıt Platformu (ICTRP) (1 Mayıs 2017) ve alınan çalışmaların referans listelerini araştırdık.

SEÇME KRİTERLERİ: a) İnsülin ile oral anti-diyabetik farmakolojik tedavi; b) farmakolojik olmayan bir müdahale ile; c) farklı insülin analogları; d) farklı insülin rejimleri ile karşılaştırarak randomize kontrollü çalışmalar (soyut formda olanlar dahil) dahil edilmiştir. GDM tanısı alan kadınların tedavisinde kullanılmıştır. Daha önce var olan tip 1 veya tip 2 diyabetli kadınlar da dahil olmak üzere yarı randomize ve denemeleri dışladık. Çapraz denemeler dahil edilmeye uygun değildi.
VERİ ANALİZİ: İki gözden geçiren yazar bağımsız olarak araştırmanın uygunluğunu, önyargı riskini ve çıkarılan verileri değerlendirmiştir. Verilerin doğruluğu kontrol edildi.

SONUÇLAR: 7381 kadın için veri raporlayan 53 ilgili çalışmalar (103 yayın) dahil ettik. Bu çalışmaların 46’sı 6435 bebek için veri bildirmiştir, ancak analizler daha az sayıda çalışma / katılımcıya dayanmaktadır. Genel olarak, önyargı riski belirsiz; Dahil edilen 53 denemenin 40’ı kör olmadı. Genel olarak, kanıt kalitesi ortadan çok düşük kaliteye kadar değişiyordu. Kanıtların indirgenmesinin başlıca nedenleri arasında, önyargı riski, tutarsızlık ve yanlış olma riski bulunmaktaydı. İnsülin oral anti-diyabetik farmakolojik tedaviye karşın Annede, insülin oral anti-diyabetik farmakolojik tedavi (risk oranı (RR) 1.89,% 95 güven aralığı (CI) ile karşılaştırıldığında gebelik hipertansif bozuklukları için artmış risk (tanımlanmamış) 1.14-3.12, dört çalışma, 1214 kadın, ılımlı nitelikli kanıtlar). İnsülin tedavisi alanlar ile preeklampsi riski için oral anti-diyabetik bir farmakolojik tedavi uygulananlar arasında bir farklılık olduğuna dair açık bir kanıt bulunmamaktadır (RR 1.14,% 95 GA 0.86 ile 1.52; 10 çalışma , 2060 kadın, ılımlı kalitede kanıtlar); sezaryen ile do¤um riski (RR 1.03,% 95 GA 0.93-1.4; 17 çalışlma, 1988 kadınlar>, orta derecede kaliteli bulgular); veya tip 2 diyabet gelişme riski (sadece metformin) (RR 1.39,% 95 CI 0.80 ila 2.44; iki çalışma, 754 kadın; orta kaliteli kanıt). Kanıtlar net olmadığı halde, oral anti-diyabetik farmakolojik tedavi ile karşılaştırıldığında insülin ile tedavi edilenler için emek indükleme riski muhtemelen arttırılabilir (ortalama RR 1.30,% 95 GA 0.96-1.75, üç çalışma, 348 kadın, I² =% 32, orta düzeyde kanıt kalitesi). Doğum sonrası altı ila sekiz hafta boyunca (MD -1.60 kg,% 95 GA -6.34 ila 3.14; birincisi oral antidiyabetik farmakolojik tedavi (metformin) ile tedavi edilenler arasında doğum sonrası kilo alıkoyma farkında açık bir kanıt bulunmamaktadır.

SONUÇ: Bu derlemedeki ana karşılaştırma, insülinle oral anti-diyabetik farmakolojik tedavilere karşılaştırmaktır. İnsülin ve oral anti-diyabetik farmakolojik tedavilerin anahtar sağlık sonuçları üzerinde benzer etkileri bulunmaktadır. Kanıt kalitesi çok düşükten ılımlı, belirsizlik, önyargı riski ve tutarsızlık nedeniyle aşağı yönlü kararlar veriyordu. Bu derlemenin diğer karşılaştırmaları için (insülin, farmakolojik olmayan müdahalelerle karşılaştırıldığında, farklı insülin benzetimleri veya farklı insülin rejimleri) önemli sağlık sonuçları için farklılıkları belirlemek için yüksek kalitede kanıt hacmi yetersizdir. Tüm karşılaştırmalar için uzun süreli maternal ve neonatal sonuçlar iyi rapor edilmemiştir. Kanıtlar, insülin veya oral yolla verilen tedavinin etkileri ile ilgili asgari zararlar olduğunu göstermektedir anti-diyabetik farmakolojik tedaviler. Birini veya birisini seçme doktor veya maternal tercih, kullanılabilirlik veya GDM şiddetine bağlı olabilir. En iyi insülin rejimlerini keşfetmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Daha fazla araştırma, standart GDM sonuçlarına ilişkin verileri raporlamayı amaçlayabilir.

 

PMID: 29103210

DOI10.1002/14651858.CD012037.pub2

Bu yazıyı paylaş:
Tarih:Orjinal Araştırma